ALGEMENE VOORWAARDEN

Eva Hoste – commerciële naam: Baasje

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Eva Hoste (eenmanszaak)

Commerciële naam: Baasje

Huisgaverstraat 5, 9750 KRUISEM

E-mailadres: poot@baasje.be

Tel: +32 456 36 81 94

KBO: 0729.708.729

HK nummer: HK40407329

Openingsuren hondenpension: maandag tot en met zaterdag van 8u tot en met 18u30 ENKEL op afspraak

www.baasje.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van Baasje.

1.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden van de Klant. Klanten worden geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling en verzaken daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van hun eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van Baasje (https://baasje.be/baasje-algemene-voorwaarden/).

1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.

1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen vervangen worden door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 2: Voorwerp

Baasje is een erkend kleinschalig en huiselijk hondenpension zonder kennels, en biedt daarnaast ook uitlaatservices en oppasdiensten aan. Baasje heeft daarnaast een e-commerce webshop waar accessoires voor hond en kat worden verkocht. Baasje heeft ook een fysiek winkelgedeelte waar de producten uit haar webshop worden uitgestald en verkocht, waar bestellingen kunnen worden afgehaald en waar Klanten worden onthaald.

 

Artikel 3: Bestellingen

3.1 Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Baasje. Baasje is gebonden door het aanbod van zijn leveranciers en is niet verantwoordelijk voor het out of stock zijn van de goederen.

3.2 De koop via de webshop wordt gesloten tegen de op de bestelbevestiging voorkomende prijs. Deze prijs kan echter wijzigen ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant.

3.3 Indien de klant op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling via de webshop zou annuleren, behoudt Baasje zich het recht voor om een vergoeding te vorderen ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Baasje behoudt zich het recht voor een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de schade die voortvloeit uit het annuleren van de bestelling.

3.4 Een boeking van een verblijf in het hondenpension wordt gedaan via een vaste prijs en is pas definitief nadat de prijs 100% is voldaan.

 

Artikel 4: Prijs

4.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, inclusief BTW en alle andere door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, zal dit steeds uitdrukkelijk en apart worden meegedeeld.

4.2 De prijzen zijn aangegeven per artikel. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3 Baasje behoudt zich het recht voor de aangegeven prijzen te wijzigen ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant.

4.4 De Klant heeft op de webshop de keuze tussen de volgende betaalwijzen: bancontact, kredietkaart, PayPal, bankoverdracht, Belfius Direct Net, KBC/CBC betaalknop, iDEAL, Klarna, waardebonnen uitgegeven door Baasje.

4.5 De Klant heeft in de winkel van Baasje de keuze tussen de volgende betaalwijzen: cashbetaling, bankoverdracht, Payconic, waardebonnen uitgegeven door Baasje.

4.6 Pensionboekingen en andere diensten worden betaald per overschrijving naar het rekeningnummer BE79 9733 8650 6133, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5: Aanbod

5.1 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten binden Baasje niet.

5.2 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over o.a. maten, kleur, de beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via poot@baasje.be.

5.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Baasje.

 

Artikel 6: Levering

6.1 Levering is enkel mogelijk in België en Nederland, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

6.2 De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en is geenszins bindend voor Baasje.

6.3  Wanneer een bestelling wordt geplaatst, dient de betaling integraal te zijn betaald vooraleer Baasje overgaat tot verzending of afgifte van de bestelling.

6.4 Bestellingen via de webshop kunnen worden geleverd of kunnen worden afgehaald in de winkel van Baasje. 

6.5 Een boeking bij het hondenpension en andere diensten is pas definitief wanneer het bedrag integraal betaald is.

6.6  De verzendingskosten komen ten laste van de Klant. Wanneer een bestelling binnen België een bedrag van 50 EUR overstijgt, is de verzending gratis.  Bij bestellingen naar Nederland geniet u van gratis verzending vanaf een aankoopbedrag van 100,00 EUR.

6.7 Prijzen voor huisbezoeken en uitlaatservices zijn exclusief kilometervergoeding. De verplaatsingskost voor deze service bedraagt 0,50 EUR per kilometer vanaf 5km buiten de maatschappelijke zetel van Baasje.

6.8  Op het moment dat de levering wordt meegegeven met de koerierdienst wordt een e-mail verstuurd aan de hand waarvan de Klant de verzending kan volgen.

6.9 De levering gebeurt door POSTNL of BPOST.

 

Artikel 7: Leverings- en uitvoeringstermijn

7.1 Baasje streeft na haar pakjes te verzenden binnen 2 werkdagen. Baasje is afhankelijk van de koerierdienst (POSTNL OF BPOST) wat betreft de leveringstermijn. De Klant is er zich van bewust dat de uitvoerings- en leveringstermijn steeds benaderend is. Deze termijnen verbinden Baasje niet. Baasje zal wel haar uiterste best doen om de overeengekomen termijnen na te komen.

7.2 Laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verleent dit de Klant het recht om de uitvoering van zijn/haar verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

7.3 Indien de levering buitensporige vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengt Baasje de Klant hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. Na ontbinding zal Baasje het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

Artikel 8: Facturatie

8.1 De tussen de partijen gehanteerde prijzen worden uiteengezet in de bestelbevestiging of factuur.

8.2 Voor pensionboekingen wordt een betaaltermijn van 5 dagen gehanteerd. Alle facturen (van de webshop en van pensionboekingen) zijn betaalbaar te Kruisem op de bankrekening van Baasje met rekeningnummer BE79 9733 8650 6133

8.3 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest mee van 10% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend.

In hetzelfde geval is eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost verschuldigd, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan Baasje toekomen.

8.4 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

8.5 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten opgeschort worden, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar.


Artikel 9: Overmacht
9.1
overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering voor de verplichtingen van Baasje en die haar dwingt de samenwerking tijdelijk of definitief stop te zetten. Voorbeelden van overmacht, maar niet -limitatief, zijn brand, ontploffingen, terroristische aanslagen, aardbevingen, zeebevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog of burgeroorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, een handeling gesteld voor de overheid of enige andere autoriteit of leveringsproblemen en/of vertragingen bij één van de leveranciers.

9.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor Baasje niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Baasje alsnog in staat is om aan de verplichtingen te voldoen, zonder dat zij in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
9.3 Indien Baasje gedurende meer dan drie maanden de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn- of vergoeding. De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht.


Artikel 10: Conforme levering

10.1 De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen door de klant.
10.2 De klant dient Baasje onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur na levering in kennis te stellen van enig zichtbaar gebrek of een niet-conforme levering. Deze kennisgeving dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. In dat geval is Baasje enkel gehouden tot vervanging van het desbetreffende product of van conforme levering met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding.
10.3 Verborgen verbreken dienen binnen 15 dagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Baasje.
10.4 Artikel 10 van deze algemene voorwaarden is van toepassing na de wettelijke garantietermijn van 2 jaar voor wat betreft Klanten die in de hoedanigheid van consument goederen aankopen bij Baasje.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Baasje is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen opdrachten.

11.2 De aansprakelijkheid van Baasje is gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

11.3 Baasje kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze te wijten is aan een grove fout van haar, die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met een bewezen schade.

11.4 Baasje draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden, zij is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.

11.5 In geval er sprake is van schade, kan deze geen aanleiding geven tot een opschorting van betaling of niet-betaling van de facturen. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.

11.6 De schade waarvoor Baasje aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst of bestelling.

11.7 Baasje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het opvolgen van het vaccinatieschema van een hond. Het blijft steeds de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond om het vaccinatieschema correct na te leven. Indien er inbreuken zijn op het vaccinatieschema, en Baasje hierdoor schade zou leiden kan zij dit verhalen op de eigenaar van de hond.

11.8  Elke hond die bij Baasje verblijft dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, teken en andere parasieten. Baasje is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van parasieten bij de hond.

11.9 Baasje is niet aansprakelijk voor kosten die hun oorzaak vinden in situaties die buiten machte van Baasje vallen (niet-limitatieve opsomming): honden die elkaar bijten, honden die elkaar ziek maken ten gevolge van niet-vaccineren of niet-behandelen tegen parasieten, eigenaars die hun hond niet komen ophalen, aanrijdingen van een hond, ontsnappende honden. 

11.10 Schade veroorzaakt door de hond van de Klant aan de eigendom van Baasje wordt integraal vergoed door de Klant.
11.11 Indien een hond onvoldoende voeding heeft meegekregen door de Klant voor de duur van het verblijf, voorziet Baasje extra voeding. Deze kost is voor rekening van de Klant en wordt bij het ophalen van de hond onmiddellijk verrekend.

 

Artikel 12: Reglement pension

12.1 De aan Baasje toevertrouwde honden moeten in orde zijn met de vaccinaties tegen de volgende ziekten: de ziekte van Carré, parvovirose, hepatitis contagiosa canis, bordetellose en influenza (kennelhoest). Het vaccinatieboekje en/of paspoort van de hond vergezelt het dier tijdens zijn verblijf in het pension bij Baasje.

12.2  Zieke honden (die symptomen vertonen van o.a. koorts, braken, diarree, ademhalingsmoeilijkheden, …) worden niet toegelaten tot het pension.

12.3  Honden die ziek worden tijdens hun verblijf bij Baasje zullen door een dierenarts worden verzorgd in samenspraak met de Klant. Dierenartskosten worden integraal gedragen door de Klant en onmiddellijk verrekend bij het ophalen van de hond.

12.4  Klanten brengen hun hond niet naar de opvang als de hond loops is.

12.5 Intacte reuen worden niet toegelaten bij Baasje, tenzij anders afgesproken.

12.6 Honden kunnen alleen toegelaten worden nadat Baasje een evaluatie heeft kunnen uitvoeren van hun gedrag (verlatingsangst, sloopgedrag,…). Enkel voldoende gesocialiseerde honden worden tot het pension toegelaten. Deze evaluatie gebeurt door Baasje aan de hand van een voorafgaand kennismakingsgesprek of een testverblijf.

12.7  Testverblijven worden aangerekend aan dezelfde tarieven als reguliere verblijven.  

12.8  Baasje behoudt zich het recht voor om honden, die tijdens een verblijf agressief gedrag vertonen, in de toekomst de toegang tot het pension te weigeren.

12.9  Honden worden afgezet en opgehaald op afspraak, binnen de openingsuren van Baasje (MA – ZAT van 8u tot 18u30). Voor afspraken buiten de openingsuren wordt een supplement aangerekend van 5 EUR per halfuur dat buiten de openingsuren valt.

12.10  Klanten voorzien zelf voldoende voeding voor hun hond voor de duur van het verblijf.

12.11 Klanten die hun hond vroeger dan verwacht ophalen of later dan oorspronkelijk voorzien afzetten, hebben geen recht op een terugbetaling, zelfs indien dit tijdig werd gecommuniceerd.
12.11  Baasje behoudt zich het recht om een opdracht te weigeren.

 

Artikel 13: Annulaties

Annuleringen kunnen uiterlijk tot 7 dagen voor aanvang van de boekingsperiode. Annulatie minder dan 48 uur op voorhand voor de aanvang van de boeking, geeft geen enkel recht op terugbetaling. Annulaties dienen te worden gemeld via telefoon/bericht (+32 456 36 81 94). Tijdig gemelde annuleringen geven recht op een terugbetaling van 50% van de betaalde prijs. Niet-tijdig gemelde annuleringen geven geen recht op terugbetaling.

 

Artikel 14: Herroepingsrecht

14.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Baasje.

14.2 De Klant heeft het recht om overeenkomstig artikel VI.47 e.v. WER binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

14.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Baasje via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat terug te vinden is op de website van Baasje, maar is hiertoe niet verplicht.

14.4 De Klant dient de goederen terug te sturen binnen 14 dagen na de dag waarop hij/zij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld aan Baasje.

14.5 De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

14.6 Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Baasje zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

14.7 Indien de Klant de overeenkomst herroept zal Baasje alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen in die concrete bestelling, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Baasje op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant. Baasje kan wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

14.8 Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Baasje geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

14.9 Baasje betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

14.10  De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

Artikel 15: Garantie

15.1 Overeenkomstig de artikelen 1649bis e.v. Oud BW betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

15.2 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

15.3 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Baasje en het artikel op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan Baasje.

15.4 Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Baasje zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

15.5 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

Baasje blijft, in afwijking van artikel 1583 Oud BW, eigenaar van alle geleverde of nog te leveren goederen die zij aan klanten bezorgt, tot de algehele betaling van de facturen. Dit doet echter geen afbreuk aan de risico-overdracht. De levering en het transport vinden plaats op risico van de Klant.

 

Artikel 17: Privacy- en cookiebeleid

17.1 Baasje hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. De klanten worden over de bescherming van hun persoonsgegevens geïnformeerd in de privacy policy van Baasje: https://baasje.be/baasje-privacy-policy-cookies/

17.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals voortvloeiend uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst. Indien Baasje persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen aan de Klant.

17.3 Tijdens een bezoek aan de website van Baasje kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Meer info over het cookiebeleid van Baasje kan u terugvinden op https://baasje.be/baasje-privacy-policy-cookies/.


Artikel 18: Betwistingen

18.1 Klanten moeten hun klachten met betrekking tot de geleverde diensten, goederen en/of facturen per aangetekend schrijven en per e-mail met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan Baasje binnen 8 dagen na factuurdatum.

18.2 De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat Baasje de nodige stappen kan ondernemen om klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.

18.3 Bij gebrek aan klachten wordt de Klant geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden.

Klachten schorsen de betalingsverplichting van de Klant niet.

18.4  Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

18.5 Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar Baasje haar maatschappelijke zetel heeft.

 

 

Versie januari 2024