baasje.be
Baasje
Algemene voorwaarden
Hierin wordt beschreven wat de algemene voorwaarden inhoud van Baasje.

inleiding

 

Hier vind je een samenvatting van de algemene voorwaarden van toepassing op de webshop van Baasje.
Baasje biedt de mogelijkheden om producten uit haar webshop online aan te kopen, alsook gebruik te maken van haar diensten als dierenoppas.

Eva Hoste, BAASJEpoot@baasje.be | + 32 476 40 27 41
Huisgaverstraat 5 | 9750 | KRUISEM
Btw. Nr. BE 0729.708.729 | Onderneming Nr. 0729708729De e-commerce website van Baasje, een eenmanszaak, wordt gedreven door Eva Hoste.

algemene bepalingen

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Baasje moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Baasje aanvaard zijn.
Klanten mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Degene die een bestelling plaatst op de webshop (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

aanbod

 

Een bestelling kan worden geplaatst via www.baasje.be of via e-mail poot@baasje.be.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Baasje niet. Baasje is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Baasje is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoek ik de klant om vooraf contact op te nemen via poot@baasje.be.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Baasje. Baasje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Baasje behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Baasje onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

bestelling & betaling

 

 1. BESTELLING

  Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.
  Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan poot@baasje.be.
  Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

  Bestellingen via de webshop worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij Baasje.

  Baasje verbindt er zich toe de op de webshop geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd..

 2. BETALING

  De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en uitgedrukt in EURO.

  De kosten voor verzending naar België en andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. Indien het land van bestemming niet beschikbaar is kunt u steeds contact opnemen via poot@baasje.be

  Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden:
  Bancontact
  iDEAL (Nederland)

  Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webshop wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk.
  De klant kan steeds contact opnemen via poot@baasje.be om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.
  Vouchers zijn contractuele documenten. Wie de voucher koopt, accepteert dus de voorwaarden die Baasje heeft bepaald, op voorwaarde dat ze duidelijk geformuleerd zijn.
  Baasje is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.
 3. GRATIS VERZENDING
  Verzending voor België of Nederland is vrij van kosten op basis van de volgende voorwaarden:
  BE: Bij aankoop van een minimum bestelwaarde van € 100 is de koper vanuit België vrijgesteld van verzendkosten. 
  NL: Bij aankoop van een minimum bestelwaarde van €150 is de koper vanuit Nederland vrijgesteld van verzendkosten.
 4. BEZORGTERMIJN
  Baasje streeft ernaar de bestellingen tijdig te verwerken en te leveren. Overschrijding van deze vooropgestelde bezorgtermijn vanwege hindering geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

levering

 

Levering is mogelijk in België en Nederland. Indien het land van bestelling niet kan worden aangeduid kunt u contact opnemen met poot@baasje.beLevering in andere landen gebeurd op het door de klant opgegeven adres. Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegegeven met de koerierdienst. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van de koerierdienst. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij/zij (of een door hem/haar aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Baasje was geboden. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Baasje via e-mail naar poot@baasje.be.

eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Baasje.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Baasje te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij baasje.be. Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. De herroepingsrecht verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van het bestelde product. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Baasje via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De klant kan het modelformulier voor herroeping elektronisch invullen en opsturen via e-mail poot@baasje.be. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Baasje de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Baasje heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Baasje. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Baasje zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Baasje alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Baasje op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Baasje wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Baasje geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Baasje betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Het bedrag wordt binnen 7 dagen teruggestort. 

garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Baasje via e-mail poot@baasje.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Baasje . Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Baasje zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Baasje is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

geen kosten in rekening worden gebracht.

aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Baasje om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

wijziging voorwaarden

 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Baasje. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

toepasselijk recht – geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

formulier herroeping

Beste klant, onderstaande formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Algemene voorwaarden dierenpension

 

BAASJE werkt voor haar dierenoppas-taken uitsluitend en alleen via het boekingsplatform van Pawshake.
Boekingen worden niet aanvaard buiten dit platform.

Onderstaande links verwijzen direct naar de informatie omtrent het gebruik van Pawshake.
Hoe werkt Pawshake : https://nl.pawshake.be/how-does-pawshake-work
Veiligheid & terugbetalingen : https://nl.pawshake.be/payment-policy
Garantie & verzekering : https://nl.pawshake.be/pawshake-guarantee

Winkelwagen